නව ක්‍රීඩකයින් පමණි. පළමුවෙන්ම සැබෑ සමබරතාවයෙන් ඇවිදීම සිදු වේ. 50x ප්‍රසාද දීමනාව, එක් ක්‍රීඩාවකට දායකත්වය වෙනස් විය හැකිය. පඩිපාලක අවශ්‍යතාවය ගණනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රසාද ඔට්ටු මත පමණි. ප්‍රසාද දීමනාව නිකුත් කිරීමෙන් දින 30 ක් සඳහා වලංගු වේ. උපරිම පරිවර්තනය: ප්‍රසාද මුදල මෙන් 3 ගුණයක්. Skrill තැන්පතු බැහැර කරයි. සම්පූර්ණ නියමයන් අදාළ වේ.

  • විශේෂාංග
  • ජැක්පොට්
  • සජීවි
  • තව්
  • මේස ක්‍රීඩා
  • සියළුම