புதிய வீரர்கள் மட்டுமே. முதலில் உண்மையான சமநிலையிலிருந்து வேகரிங் ஏற்படுகிறது. போனஸ் 50x வேகத்தில், ஒரு விளையாட்டுக்கு பங்களிப்பு மாறுபடலாம். வேகப்பந்து தேவை போனஸ் சவால் மீது மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது. போனஸ் வெளியீட்டிலிருந்து 30 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும். அதிகபட்ச மாற்றம்: போனஸ் தொகையை விட 3 மடங்கு. ஸ்க்ரில் வைப்புகளை விலக்குகிறது. முழு விதிமுறைகள் பொருந்தும்.

  • சிறப்பு
  • ஜாக்பாட்
  • வாழ்க
  • இடங்கள்
  • அட்டவணை விளையாட்டுகள்
  • அனைத்தும்